لینک های دانلود اضافه شدند

دایه مهاجر عایشه، در حالی که از فرزند یک خانواده از خانواده ایست که از آنها مراقبت می کند، زندگی جدیدی را در شهر نیویورک رقم می زند، مجبور می شود با حقیقتی پنهان روبرو شود که رویای متزلزل آمریکایی او را تهدید می کند.