لینک های دانلود اضافه شدند

وقتی دستگاهی که به درمانگران اجازه ورود به رویاهای بیمارانش را می دهد، ربوده می شود، تمام ذهنیت ها و جهان موازی خیالی از بین می رود و فقط یک زن درمانگر جوان به نام پاپریکا، می تواند آن را متوقف کند.