دوبله فارسی

دانلود سریال سگ های نگهبان 2013 دوبله فارسی از رسانه کاران مووی قسمت ها

فصل 6 قرار داده شد

به رهبری پسری به نام رایدر، تیمی متشکل از شش سگ نجات بازیگوش از استعدادهای فردی خود برای محافظت از شهر ساحلی Adventure Bay استفاده می کنند. توله‌ها گهگاه با کمک‌کنندگان جدیدتر همراه می‌شوند: Cap'n Turbot، Robo-Dog، Everest، و Tracker.

لینک های دانلود

دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 369MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 380MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 381MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 422MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 404MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 357MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 420MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 388MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 420MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 421MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 400MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 402MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 382MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 218MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 403MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 394MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 213MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 213MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 386MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 105MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 195MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 218MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 218MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 202MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 373MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 213MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 200MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 106MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 195MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 210MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 112MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 111MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 205MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 53MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 93MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 173MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 213MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 381MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 212MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 216MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 215MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 58MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 103MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 190MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 212MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 201MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 27

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 219MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 43.3MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 77MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 143MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 199MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 66MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 217MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 212MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 65MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 214MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 64MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال PAW Patrol 2013 دوبله فارسی

سریال سگهای نگهبان محصول سال 2013 کشور آمریکا و کانادا در ژانر انیمیشن و ماجراجویی و کمدی میباشد. سگهای نگهبان توسط Jamie Whitney کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Owen Mason و Devan Cohen و Deann DeGruijter در آن ایفای نقش کرده اند. به رهبری پسری به نام رایدر، تیمی متشکل از شش سگ نجات بازیگوش از استعدادهای فردی خود برای محافظت از شهر ساحلی Adventure Bay استفاده می کنند. توله‌ها گهگاه با کمک‌کنندگان جدیدتر همراه می‌شوند: Cap’n Turbot، Robo-Dog، Everest، و Tracker.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید