1978

لینک های دانلود اضافه شدند

یک ستاره سینمای هنرهای رزمی باید مرگ خود را جعل کند تا افرادی را که قصد کشتن او را دارند پیدا کند....

لینک های دانلود اضافه شدند

یک پیانیست موفق کنسرت و یک مادر که در جوانی وقت کمی برای فرزندش داشت، از همسری فداکار دیدن می کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

بررسی عمیق راه هایی که جنگ ویتنام بر زندگی چندین دوست در یک شهر کوچک کارخانه فولاد در پنسیلوانیا تأثیر می گذارد و زندگی آنها را مختل می کند.