1978

لینک های دانلود اضافه شدند

یک پیانیست موفق کنسرت و یک مادر که در جوانی وقت کمی برای فرزندش داشت، از همسری فداکار دیدن می کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

بررسی عمیق راه هایی که جنگ ویتنام بر زندگی چندین دوست در یک شهر کوچک کارخانه فولاد در پنسیلوانیا تأثیر می گذارد و زندگی آنها را مختل می کند.