1967

لینک های دانلود اضافه شدند

یک اسلحهباز جوان با یک یاغی قدیمی سابق اتحاد ضعیفی تشکیل میدهد تا راهزنانی را که خانوادهاش را کشتهاند، تا پایان غافلگیرکننده ردیابی و از بین ببرد.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک قانونگذار غیررسمی و یک سناتور احتمالی توسط یک بارون راه آهن مامور می شود تا یک دهقان مکزیکی چاقو به دست را که متهم به تجاوز و کشتن یک دختر جوان است، شکار کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک مرد آرام جنوبی به دو سال حبس در یک زندان روستایی محکوم می شود، اما حاضر به انطباق با مردم و شرایط آن منطقه نیست.