1964

لینک های دانلود اضافه شدند

بازرس کلوزو عاشق یک مظنون به قتل می شود و سعی می کند نام او را از مظنونین پاک کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک اسلحهباز سرگردان در شهری که در اثر حرص، غرور و انتقام از هم پاشیده شده، دو خانواده رقیب را در مقابل یکدیگر بازی میکند.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک ژنرال دیوانه آمریکایی دستور حمله بمباران به اتحاد جماهیر شوروی را می دهد و مسیری را برای هولوکاست هسته ای آغاز می کند که اتاق جنگ پر از سیاستمداران و ژنرال ها دیوانه وار سعی می کند جلوی آن را بگیرد.