Gena Rowlands

لینک های دانلود اضافه شدند

در دنیایی که میان فقیر و ثروتمند فرق زیادی است، پسری از طبقه فقر عاشق دختری ثروتمند می شود و به دختر حس آزادی را می دهد...