Pavail Gulati

لینک های دانلود اضافه شدند

Thappad داستان آمریتا است که وقتی شوهرش در یک مهمانی به او سیلی می زند ، زندگی به ظاهر ایده آل او بهم می ریزد. اما آیا یک سیلی برای زیر سوال بردن یک رابطه کافی است؟