Michael Jai White

در دهه 1970، یک معلم مفقود شده هنرهای رزمی مورد جستجوی دانش آموزان فداکار و باهوش اما دور، از جمله بتمن قرار می گیرد.

سال ساخت: 2021